آنچه می خواهم بدانید!

هر آنچه در توان دارم و برای شما خوب است می نویسم.

آنچه می خواهم بدانید!

هر آنچه در توان دارم و برای شما خوب است می نویسم.

۲ مطلب با موضوع «اشعار» ثبت شده است

۰۳
خرداد

لطفا توجه کنید که قسمت دوم تنها طنز است.

آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که نداند ونداند که نداند
در جهل مرکب ابد الدهر بماند

.
.
درکشورما وضع چنین است بدانید :

آنکس که بداند وبداند که بداند 
باید برود غازبه کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر برودخویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پولی خرک خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند
برپست ریاست ابدالدهر بمان

 

منبع: http://www.kaka-bisto2.blogfa.com

  • محمد تقی دباغها
۲۶
ارديبهشت

شعر معروف و پر معنی از ماست که بر ماست از ناصر خسرو

 

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست                   وندر طلب طعمه پروبال بیاراست
بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت                 امروز همه عرش زمین زیر پر ماست
بر اوج چو پرواز کنم از نظر خویش                     می‌بینم اگر ذره‌ای اندر ته دریاست
گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد                  جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید                          بنگر که ازین چرخ جفا پیشه چه برخاست
ناگه زکمین گاه یکی سخت کمانی                     تیری زقضای بد بگشاد بر او راست
بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز                             وز عرش مر اورا به سوی خاک فرو کاست
برخاک بیافتاد و بغلتید چو ماهی                        آنگاه پر خویش؛ گشود از چپ و از راست
گفتا عجب است این که زچوبی و زآهن                       این تیزی و تندی و پریدن زکجا خاست
بر تیر نظر کرد و پر خویش بر آن دید                         گفتا زکه نالیم که «از ماست که بر ماست»

ناصر خسرو

  • محمد تقی دباغها